STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNY ROZWÓJ

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Paragraf 1.

 1. Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne.
 2. Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby prawne, które spełniają warunki określone w niniejszym statucie.
 3. Osoby prawne mogą działać w Stowarzyszeniu jedynie jako członkowie wspierający.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie polskiego prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Aktywny Rozwój”, w dalszej części statutu nazywane jest „Stowarzyszeniem”.

Paragraf 2.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa Górnicza
 3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w granicach dopuszczonych przez prawo także poza tym obszarem.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały regionalne na zasadach określonych w statucie.
 5. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną.

Paragraf 3.

Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza konstytucji, obowiązujących ustaw oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia

Paragraf 4.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Praca w sferze edukacji nieformalnej na rzecz zwiększenia możliwości samokształcenia osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 2. Praca na rzecz podniesienia pozycji społecznej kobiet w Polsce, pomoc im w osiągnięciu pełnego samorozwoju.
 3. Działania na rzecz rozwoju publicznych, niepublicznych oraz społecznych szkół i placówek oświatowych. W szczególności działalność na rzecz podniesienia jakości kadr oświaty.
 4. Rozwój umiejętności lingwistycznych i podnoszenie poziomu znajomości języków obcych wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 5. Nauka innowacyjnych metod kształcenia oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 6. Uzupełnianie wiedzy, zdobywanie i podnoszenie umiejętności praktycznych i zawodowych, osób dorosłych.
 7. Podejmowanie działań na rzecz popularyzacji posługiwania się Internetem w celu zdobywania wiedzy na odległość (e-learning) oraz rozwijania własnych zainteresowań i kwalifikacji zawodowych.
 8. Wspieranie edukacyjnej, społecznej i zawodowej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, dzieci, kobiety, młodzież oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia.
 9. Propagowanie, wśród społeczeństwa polskiego, wiedzy o współczesnej Europie, w szczególności zaś o procesie integracji europejskiej.
 10. Krzewienie idei tworzenia wspólnej Europy, wolnej od uprzedzeń i podziałów, zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży.
 11. Aktywizacja społeczeństwa polskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży w dziedzinie nauczania międzykulturowego oraz współpracy międzynarodowej.
 12. Propagowanie wiedzy i kształtowanie umiejętności społeczeństwa polskiego, w zakresie korzystania ze środków Unii Europejskiej.
 13. Pomoc krajowym i zagranicznym proeuropejskim organizacjom pozarządowym w wypełnianiu ich celów statutowych.
 14. Wspieranie mediów propagujących wiedzę o Europie i integracji europejskiej.
 15. Podnoszenie wiedzy w zakresie integracji europejskiej oraz umiejętności członków Stowarzyszenia, dotyczących sposobów wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej.
 16. Pomoc organizacjom pozarządowym w realizacji ich celów statutowych.
 17. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 18. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, rekreacji i kultury fizycznej.
 19. Popieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury polskiej i europejskiej.
 20. Przeciwdziałanie zjawisku ksenofobii i dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, status społeczny i inne przyczyny.

Paragraf 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i prawem międzynarodowym publicznym, a w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń oraz warsztatów
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej metodą kształcenia na odległość przy użyciu komputerów, Internetu oraz innych środków porozumiewania się na odległość, polegającą na połączeniu pracy własnej uczącego się i opieki dydaktycznej nauczyciela/opiekuna.
 3. Aktywne uczestniczenie w programach pomocowych Unii Europejskiej,
 4. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą oraz z władzami państwowymi i sektorem gospodarczym
 5. Działalność wydawniczą o tematyce związanej z celami Stowarzyszenia,
 6. Współpraca z młodymi ludźmi w zakresie celów określonych niniejszym Statutem,
 7. Wspieranie audycji radiowych i telewizyjnych, w szczególności o zasięgu regionalnym, propagujących cele Stowarzyszenia.
 8. Organizowanie imprez masowych
 9. Tworzenie i udział w projektach międzynarodowych
 10. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
 11. Inicjowanie oraz udział w innych przedsięwzięciach, które pozwolą na skuteczne realizowanie celów statutowych

Paragraf 6.

Stowarzyszenie nie reprezentuje ani nie propaguje stanowiska żadnych ugrupowań politycznych, jak też nie wypowiada się w kwestiach politycznych, chyba że konieczność taka wynika z realizacji celów statutowych.

Paragraf 7.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wzór odznak i pieczęci ustali Walne Zgromadzenie.

Paragraf 8.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, działających w charakterze wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

Paragraf 9.

W pracach Stowarzyszenia uczestniczą członkowie zwyczajni. Mogą też w nich uczestniczyć członkowie wspierający i członkowie honorowi.

Paragraf 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia. Członek zwyczajny Stowarzyszenia, który ukończył 16 lat, a nie ukończył 18 lat, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Członkiem zwyczajnym może też być osoba, która nie ukończyła 16 roku życia, jeżeli uzyska na to pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego. Osoba ta nie ma prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, nie ma również biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna reprezentowana w organach stowarzyszenia przez swoich przedstawicieli.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Paragraf 11.

 1. Osoba, która chce wstąpić do Stowarzyszenia, składa pisemny wniosek do Zarządu.
 2. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy członków, może zmienić decyzję Zarządu.

Paragraf 12.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć, po trzech miesiącach od wstąpienia, w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. w czasie podejmowanych działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, korzystać z jego zaplecza i pomocy,
  5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

Paragraf 13.

 1. Członek wspierający ma prawo:
  1. brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
  2. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i pomagać w ich realizacji.
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

Paragraf 14.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Może brać udział z głosem doradczym w pracach władz Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny z wyłączeniem § 14 ust. 4
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Paragraf 15.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu niepłacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez okres 2 lat,
  4. wykluczenia uchwałą Sądu Koleżeńskiego z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia i działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Paragraf 16.

 1. Członkowie zwyczajni mogą być podzieleni na zespoły, odpowiedzialne za koordynowanie projektów i przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje i rozwiązuje zespoły z własnej inicjatywy lub na wniosek pięciu członków Walnego Zgromadzenia.
 3. Skład poszczególnych zespołów określa Zarząd.
 4. Zarząd Stowarzyszenia powołuje i odwołuje koordynatora zespołu spośród członków zespołu.
 5. Koordynator zespołu:
  1. czuwa nad realizacją projektów, którymi zajmuje się zespół,
  2. określa kierunki działań zespołu i metody jego pracy,
  3. zwołuje spotkania zespołu,
  4. może opiniować pracę członków zespołu i postulować ich usunięcie ze składu zespołu,
  5. reprezentuje zespół wobec Zarządu i Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

Paragraf 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Paragraf 18.

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 2. W przypadku braku quorum, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

Paragraf 19.

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, nie później niż po upływie miesiąca od ustąpienia członka władz lub usunięcia go z zajmowanego stanowiska, w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Paragraf 20.

Między 30 a 15 dniem przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia, które dokonuje wyboru nowych władz.

Paragraf 21.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
  1. Zwyczajne,
  2. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz na pół roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy,
  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, wybierany na dwa lata, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Walne Zgromadzenie wybiera każdorazowo sekretarza.
 11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 12. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
  1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  2. uchwalenie statutu i jego zmian,
  3. wybór oraz odwoływanie członków Zarządu a także członków Komisji Rewizyjnej,
  4. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej,
  6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Paragraf 22

 1. Na wniosek 5 członków Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie może odwołać ze stanowiska członka Zarządu.
 2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu, Walne Zgromadzenie podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy członków.

Paragraf 23

 1. Zarząd składa się od 3 do 7 osób, w tym Prezesa, wybieranego przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy członków, w głosowaniu tajnym. Może także wybrać wiceprezesa lub wiceprezesów.
 2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
 6. Prezes powiadamia członków Zarządu, na siedem dni przed planowanym posiedzeniem, o terminie posiedzenia.

Paragraf 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, za zgodą Walnego Zgromadzenia, wyrażoną bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, bezwzględną większością głosów,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 7. składanie pisemnych sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, z wyłączeniem § 31 ust. 3.
 9. na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych zakresem działania Zarządu,
 10. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Paragraf 25.

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Paragraf 26

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, składania oświadczeń woli oraz zawierania umów, upoważnieni są jednoosobowo – Prezes oraz Wiceprezes Zarządu , pozostali zaś członkowie zarządu upoważnieni są do reprezentacji stowarzyszenia jedynie łącznie z innym członkiem zarządu.

Paragraf 27

 1. Do realizacji swych zadań, Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Paragraf 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 4. W razie skrócenia kadencji Zarządu, skraca się także kadencja Komisji Rewizyjnej.
 5. W wypadku ustania członkostwa członka Komisji w Stowarzyszeniu, na nadzwyczajnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia przeprowadza się wybory uzupełniające, zwołanym przez Zarząd między 30 a 15 dniem od ustania członkostwa członka Komisji.

Paragraf 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 6. W razie skrócenia kadencji Zarządu stowarzyszenia, komisja rewizyjna przejmuje kompetencje zarządu do momentu wyboru nowego zarządu.

Paragraf 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji.

Paragraf 31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia lub Sądu Koleżeńskiego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania, od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw.

Paragraf 32

Organem Stowarzyszenia, właściwym do rozstrzygania sporów między członkami oraz między członkami i władzami Stowarzyszenia, jest Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem.

Paragraf 33

 1. Sąd składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 2. Członków Sądu wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 3. Członkami Sądu zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 4. W razie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, członek przestaje uczestniczyć w pracach Sądu, a w jego miejsce powołuje się kandydata analogicznie do paragrafu 28 ust.5 .

Paragraf 34

Kadencja Sądu trwa dwa lata.

Paragraf 35

Do kompetencji Sądu należy:

 1. wykluczanie członków z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,
 2. dokonywanie wykładni Statutu Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 5 członków Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia oraz między członkami a władzami Stowarzyszenia, za obopólną zgodą zainteresowanych,
 4. badanie zgodności uchwał Zarządu ze Statutem, na wniosek innych władz Stowarzyszenia lub grupy co najmniej 5 członków.

Paragraf 36

 1. Sąd podejmuje decyzje większością głosów, w obecności przynajmniej trzech członków.
 2. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego.

Paragraf 37

 1. Postępowanie przed Sądem zostaje wszczęte przez Przewodniczącego Sądu, po złożeniu na jego ręce umotywowanego pisemnego wniosku.
 2. Sąd powiadamia strony i władze Stowarzyszenia o wszczęciu postępowania.
 3. Sąd rozpatruje sprawę w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
 4. O wyroku Przewodniczący powiadamia strony w terminie 5 dni od rozpatrzenia sprawy.

Paragraf 38

 1. Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd wybiera ze swego grona sprawozdawcę.
 2. Sprawozdawca w terminie dwóch tygodni, od rozpatrzenia sprawy przez Sąd, składa Zarządowi, w formie pisemnej, sprawozdanie z postępowania.
 3. Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, sprawozdawca powiadamia członków Walnego Zgromadzenia o wynikach rozpatrywanych przez Sąd spraw.

Rozdział 5
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

Paragraf 39

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia mogą być:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, środki pochodzące ze zbiórek publicznych,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  4. dochody z nieruchomości i ruchomości, będących własnością lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
  6. dochody z działalności gospodarczej, wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Nowi członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

Rozdział 6
Oddziały terenowe

Paragraf 40

 1. Grupa, co najmniej 13 członków zwyczajnych, może utworzyć oddział regionalny Stowarzyszenia.
 2. Wniosek o utworzenie oddziału grupa kieruje do Zarządu.
 3. Zarząd bada i ocenia wniosek, a następnie podejmuje uchwałę o utworzeniu lub odmowie utworzenia oddziału regionalnego.
 4. W uchwale o utworzeniu oddziału regionalnego, Zarząd ustala nazwę oddziału.

Paragraf 41

 1. W przypadku, gdy liczba osób w oddziale regionalnym jest mniejsza niż 13, Zarząd podejmuje uchwałę o rozwiązaniu oddziału, określając jednocześnie nową przynależność członków do oddziału regionalnego.
 2. Zarząd określa przeznaczenie składników majątkowych Stowarzyszenia, będących w użytkowaniu rozwiązanego oddziału.

Paragraf 42

 1. Oddziały regionalne działają na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Odziały regionalne posiadają takie same organy, jak Stowarzyszenie, a zatem są nimi:
  1. Walne Zebranie członków Oddziału;
  2. Zarząd Oddziału;
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału;
  4. Sąd Koleżeński Oddziału
 3. Kadencja władz Oddziału trwa dwa lata.
 4. Do czasu ukonstytuowania się organów oddziału terenowego, organami właściwymi dla oddziału terenowego są organy stowarzyszenia.
 5. Zarząd Oddziału tworzy od 3 do 7 członków, w tym obowiązkowo Prezes, wybierany przez Walne Zgromadzenie Oddziału, bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy członków, w głosowaniu tajnym.

Paragraf 43

 1. Prezes Oddziału jest odpowiedzialny za kontakty z władzami Stowarzyszenia.
 2. Nadzór nad działalnością oddziałów terenowych sprawuje komisja rewizyjna stowarzyszenia.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

Paragraf 44

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Aktywny Rozwój, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których, przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.