Czym jest edukacja komplementarna?
Edukacja komplementarna to synergia tradycyjnej szkoły i edukacji zdalnej, czyli e-learningu. W ramach programu Aktywny Rozwój definicja edukacji komplementarnej została rozszerzona o zajęcia sportowe. Efekt synergii edukacji komplementarnej występuje, gdy suma korzyści wynikających z połączenia powyższych elementów, znacznie przewyższa sumę korzyści pojedynczych elementów.

Edukacja komplementarna jest nowoczesnym trendem w edukacji, uwzględniającym rolę tradycyjnej szkoły, jako środowiska nadającego kierunek edukacji i socjalizacji młodzieży oraz najnowszych technologii, dla wielowątkowego, elastycznego, ciekawego i multimedialnego procesu nauki. Taka formuła pozwala dziecku odkrywać nowe obszary wiedzy, zgłębiać interesujące tematy poznane w szkole, zachowując wysoki poziom motywacji i zaangażowania.

Rola tradycyjnej szkoły:
Szkoła wyznacza kierunek edukacji dziecka, zapewniając mu dostęp zarówno do wiedzy ogólnej, jak i poszerzonej. Program nauczania przedmiotów szkolnych, ustanawia standard, który każdy uczeń powinien osiągnąć. Szkoła ma za zadanie stworzyć dziecku bezpieczne otoczenie, w którym nauczy się funkcjonowania w grupie, poznając system postaw i relacji społecznych. W tradycyjnej szkole uczeń zyskuje niezbędny fundament wiedzy, na którym może rozwijać swoje zainteresowania.

Rola e-learningu/nauczania zdalnego:
Edukacja zdalna pozwala dopasować program nauczania do bardzo indywidualnych potrzeb ucznia, zarówno w sytuacji, gdy chce on wyjść poza zakres programu nauczania, jak i wtedy, gdy potrzebuje wyrównać poziom. E-learning oferuje dziecku komfort nauki bez wychodzenia w domu, przy jednoczesnym dostępie do szerokiej wiedzy i programów, które nie wymagają stałego nadzoru nauczyciela. Uczeń może elastycznie decydować o czasie przeznaczonym na każde zagadnienie.

Rola klubu karate:
Karate, poza oczywistym, pozytywnym wpływem na sylwetkę i sprawność, pełni również funkcję wychowawczą. Młodzież na sali treningowej dowiaduje się, czym jest naturalna hierarchia oparta na pracy, posiadanych umiejętnościach i predyspozycjach. W karate jest tylko jedna droga, do zdobycia wyższej pozycji – poprzez trening i ciężką pracę. Młodzi karatecy uczą się szacunku do swojego nauczyciela i współćwiczących. Podobne wzorce zachowań przenoszą do tradycyjnej szkoły.